حساب کار دست همه آمد

امیر بوهبوط، کارشناس و خبرنگار امنیتی-نظامی صهیونیست: اکنون تعداد کمی از کشورهای خاورمیانه بدون سامانه دفاع هوایی از خود می پرسند که اگر هدف ایرانی ها باشند چه اتفاقی می افتد؟ این یک تغییر ریشه ای منطقه ای است.