دستخط شهید مصطفی صدرزاده…

انتشار برای نخستین بار!

عملیات نظم در خانواده!
۱با اعضای خانواده تمام احترام رعایت شود (در اوج محبت) ۲باید حدقل هفته یک مرتبه برای همسر گل خریده شود
۳ساعت خوابیدن و بیدار شدن همیشه باید یکی باشد ۴لباس های شخصی خود را حدقل بشورم
۵ظرف های داخل آشپزخانه به محض رویت باید شسته شود ۶هرگونه ریخته و پاش در منزل باید به سرعت جمع آوری شود
۷باید در خانه همیشه نان تازه باشد ۸وضعیت لباس فرزند وهمسر باید کنترل شود و زمانی برای خرید ماهانه یا سالانه مشخص شود
۹بخشی از حقوق به خود همسر داده شود ۱۰به هیچ وجه سر همسر و فرزند نباید داد کشید
۱۱دیدار پدر و مادر و فامیل بسیار حساب شده و طی زمان بندی باشد ۱۲باید برنامه های منزل از یک هفته قبل تنظیم شود
۱۳_باید زمان تفریح همسر و فرزند کامل منظم و مشخص شده باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.