معنی دقیق عبارت ” دول الخلیح العربیه”

توضیحات یک استاد ادبیات عرب درباره عبارت ” دول الخلیح العربیه”:

براساس ادبیات عرب بعد از اسم اول مضاف الیه و بعد صفت ذکر می گردد. در عبارت فوق الذکر کلمه (دول) جمع غیر عاقل (دوله) و در حکم مفرد مونث است اما کلمه (خلیج) مفرد مذکر است بنابراین کلمه (العربیه) که مفرد مونث ذکر شده صفت برای کلمه (دول) است نه (خلیج) همچنین موصوف و صفت در 4 محور باید تشابه داشته باشند 1-معرفه و نکره 2-اعراب 3-جنس 4-تعداد که در عبارت فوق الذکر همه موارد در مورد موصوف و صفت یعنی (دول و العربیه) 100% به درستی رعایت گردیده است.

بنابراین ترجمه صحیح عبارت: کشورهای عربی خلیج است نه کشورهای خلیج عربی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.